Varvsregler

Sidan uppdaterad 7 januari 2022

Allmänna ordningsföreskrifter Ranängens Båtägareförening

Antagna av årsmötet 2013-04-13

Avsnittet om märkning och båthantering tillagt 2017-09-10

Senast uppdaterad 2022-01-29

Medlem/båtuppläggningsplats
Medlem har rätt till anvisad båtuppläggningsplats inom föreningens område. Styrelsen har rätt att omplacera båtar för att uppnå maximal effektivitet och/eller säkerhet. Båt, vagga och/eller annat pallningsmaterial samt i förekommande fall mast, ska vara märkt med ägarens namn och mobiltelefonnummer. Styrelsen har rätt att i laga ordning avhysa båtar och material som inte går att identifiera vem ägaren är. I det fall ägaren är känd men inte uppfyller sina förpliktelser äger styrelsen rätt att inleda betalningsföreläggande och handräckning via Kronofogdemyndigheten.

Varvsområdet som Ranängens båtägarförening disponerar är avsett för det aktiva, rörliga båtlivet, vilket innebär att båtar förvaras på land under vintersäsongen 1 september – 31 maj. 

Under sommarsäsongen 1 juni – 31 augusti får endast material avsett för vinteruppläggning inkluderande täckningsmaterial finnas på området. Katamaraner och båtar som hanteras med egen trailer vid sjösättning och upptagning samt tomma trailers får ställas upp under denna säsong. Dock tillåts inte båtar på trailer som blir långvarigt liggande på land utan att sjösättas och som utgör hinder för andra båtägare eller utgör miljörisk eller förfulande av området. Undantag från denna regel kan meddelas av föreningens styrelse efter särskild framställan från båtägare i följande fall:

- I samband med en större reparation, renovering eller motorbyte
- På grund av allvarlig sjukdom eller dödsfall

Styrelsen kan meddela undantag för en period enligt ovan med möjlighet till ytterligare en period. Styrelsen har rätt att debitera båtägaren markhyra för sommarplats med för närvarande 2 000:- för första sommarperioden.

Några långliggare utöver ovan nämnda två sommarperioder kommer inte att accepteras. Båtägare som bryter mot denna ordningsföreskrift kommer att uteslutas som medlem och påföras en förhöjd markhyra med 100 % från den tredje perioden och med 200 % härefter och till dess avhysning har kunnat ske i laga ordning.
Tillfällig bilparkering på området är tillåten.

Båt
All utrustning är avpassad för båtar om maximalt 6 ton. Båtägaren svarar för att båten inte väger mer än 6 ton. Undantagsvis kan andra gränser gälla. Styrelsen beslutar om sådan eventuell avvikelse.

Försäkring
Båt ska vara försäkrad med försäkringsskydd omfattande Sjöskada, Brand, Uppläggnings- och transport, Stöld, Skadegörelse och Ansvars- och Rättsskydd.

Motortrafik
Biltransport för sjö- och torrsättning av trailerbåtar samt transporter med utrustning till den egna båten är tillåtet på alla tider utom då det förekommer sjö- eller torrsättning med Sublift. Tunga transporter som t.ex. avlämnande eller hämtning av båt, måste anmälas till styrelsen för instruktioner om markbärigheten på varvet. Hastigheten inom varvsområdet skall anpassas för att undvika olägenhet för andra medlemmar.

Utrustning
Elskåpen får användas endast om båtägaren befinner sig på varvet och har uppsikt över båt och elektrisk utrustning. Om kablar lämnas anslutna i elskåpen och liggande på marken utan ägarens uppsikt, äger styrelsen rätt att, oaktat eventuell skada, dra ur anslutningen. Eventuell skada ersätts ej. Endast jordade, felfria kablar för utomhusbruk och dito elverktyg får användas. Eluppvärmning i båt är inte tillåten. Dispens kan lämnas av styrelsen vid reparationsarbeten m.m.

Vid underhållsladdning eller reparationsarbeten skall sladden märkas vid elskåpet med namn och telefonnummer.

 

Eld
Det är inte tillåtet att använda eld inom området, exempelvis för att bränna bort färg. Se också till att allt brandfarligt gods såsom brandfarliga vätskor i lösa behållare, gasolbehållare mm hanteras och förvaras på betryggande sätt.

Vattenslangar
Vattenslangar ska rullas upp och återställas efter användande. Vatten får inte användas vid torr- och sjösättning på ett sådant sätt att andra störs. Detsamma gäller vid allt rustnings- och avrustnings-arbete.

Hantering av bottenfärg                                                                                                                     Danderyds kommun har gått ut till samtliga båtklubbar, som har vinteruppställda båtar, i kommunen med ett föreläggande om att mäta målade båtbottnar för eventuella metallhalter i bottenfärgerna. De metallhalter som skall redovisas är tenn, koppar, zink och bly. I första hand gäller det förekomsten av tenn (Tributyltenn TBT), där ett gränsvärde, som utgörs av medelvärdet av 8 mätpunkter per båt och som är 100 μg/cm2/tenn eller överstigande, kräver sanering av båten.

Styrelsen för Ranängens båtägareförening, RBF, har beslutat att endast miljögodkända båtar kommer att beredas plats på Ranängen från hösten 2023. Med miljögodkänd båt avses båt som inte är bottenmålad eller båt som är bottenmålad och genomgått XRF-mätning och där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant.

RBF’s styrelse rekommenderar således alla medlemmar att inte bottenmåla sina båtar med giftfärg utan i stället regelbundet tvätta botten i de båtbottenvättar som finns. OBS att självpolerande bottenfärg icke godtas i båtbottentvättar eller på Ranängens varvsområde. Bottenmålning med giftfärg, som gjorts tidigare år, bör också tas bort. Epoxibehandling eller annan biocidfri färg som är till för att säkerställa en slät och tät botten är givetvis tillåten.

Avfall
Båtägaren ansvarar för att egna sopor omhändertas och att miljöfarligt avfall inte sprids. Miljöfarligt avfall såsom oljor, glykol, driv- och lösningsmedel och färgrester ska lämnas i miljöstationen på varvet. Avfall får inte ställas utanför eller bredvid kärlen. Är kärlen fulla lämnas avfallet på annan godkänd plats, såsom miljöstation inom kommunen.

Slipning får endast göras om dammsugare är kopplad till slipmaskinen som suger upp det mesta av slipdammet. För att undvika att slipdamm eller färg från skrapning skall hamna på marken och lakas ner i marken eller föras bort med vinden, måste marken täckas under båten och uppsamlas av båtägaren och lämnas till deponi hos en miljöstation. RBF har beslutat att godkänd metod vid sanering av båtbotten skall göra med skrapning och i förekommande fall finslipas med uppsugning av slipdamm. Se vidare länk till Transportstyrelsen om båtbottensanering. https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf

Städning
Varje båtägare är skyldig att hålla rent på sin plats och i angränsande område. Efter sjösättning ska allt löst material buntas ihop, märkas med ägarens namn och mobiltelefonnummer och läggas i vaggan/vid uppställningsplatsen. Om annat inte meddelas på anslag, får materialet ligga kvar på plats. Ställningar behöver tillsvidare inte nedmonteras, annat än utstickande delar som kan förorsaka skada. Omärkt material kan komma att bortforslas. Medlem är skyldig att delta vid städdag.