Upptagning och Sjösättning

Sidan uppdaterad 2022-08-02

Särskilda ordningsregler vid torr- och sjösättning samt av- och påmastning  

Allmänt

 

RBF är ett föreningsdrivet varv som arbetar på ideell basis. Föreningen erbjuder torr- och sjösättning på bestämda datum och inte service till medlemmarna i form av individuell beställning av torr- och sjösättning. Undantag kan dock göras i särskilda fall och efter godkännande av styrelsen.

 

Båtägarens ansvar 

På Ranängen ska båtägaren alltid själv medverka vid torr- och sjösättning och se till att slingplacering med hänsyn till båtens tyngdpunkt och eventuella utstickande och känsliga mätare. Om båtägaren själv inte kan närvara åligger det denne att anskaffa ersättare, som är väl bekant med båten och vet hur sjö- och torrsättning går till. Om detta inte ordnas av båtägaren kan styrelsen på båtägarens ansvar komma att behöva vidta åtgärder såsom omplacering, flytt eller annan åtgärd, för att torr- och sjösättningen skall kunna fortsätta. Sådan åtgärd kan medföra extra kostnader för båtägaren.

 
Turordningen vid torr- och sjösättning måste i möjligaste mån hållas. Båtägare eller ombud ska vara på varvet i så god tid att eventuella ändringar i turordningen kan göras utan att dröjsmål uppstår. Styrelsens rekommendation är att båtägaren och medhjälpare  (styrelsen rekommenderar att två personer är närvarande) är på varvet ett par timmar innan planerad sjö- eller torrsättningstid. Vi måste alltid hjälpa varandra.

 

Båtägaren skall innan torr- och sjösättning anmäla sig och skall då ha betalat avgiften som skickats ut med faktura. Varje båtägare ansvarar för att båten har en försäkring som omfattar skador i samband med sjösättning och upptagning


Ägaren ska anvisa var subliftens sling ska sättas. Ägaren ansvarar själv för eventuell skada, som beror på felaktigt ansatt sling.


Lösa föremål får inte finnas på däck. Masten får inte ligga ombord såvida den inte ryms inom båtens längd.

 

Motorfordonstrafik inom området är under torr- och sjösättning är tillåten i begränsad omfattning. I de fall ägare till trailerbåtar behöver tillträde till varvsområdet överenskommes det med subliftföraren.

 

Varvet är under torr- och sjösättning en farlig arbetsplats. Barn och husdjur behöver hållas under extra uppsikt under denna tid.

 

Täckning av båt

Båten täcks så att presenningen inte kan blåsa av. Tyngder får inte vara farliga – alltför tunga eller alltför lätta - så att de kan vålla skada på människor, egen eller andras båtar. En lämplig tyngd är vattenfyllda plastdunkar. Presenningens linor skall inte fästas i stöttor så att dessa kan ryckas loss vid hård blåst. Om båten står i en tung, byggd vagga kan linorna fästas i densamma.

 

Av- och påmastning och mastskjul
Båt förtöjd vid mastkranen får inte lämnas utan bemanning. Använd kortast möjliga tid. Förbered alla åtgärder före förtöjning vid mastkranen. Vid avmastning ska vantspridare fällas och masten placeras i det mastskjul och på den plats som anvisats av styrelsen. Masten ska märkas tydligt med namn och mobiltelefonnummer vid den del av masten som vetter ut mot vägen så att avläsning kan göras utan att vrida masten. Omärkta och obehöriga master får av föreningen flyttas och låsas.

 

Fördelning till mastskjul görs efter mastlängd och finns anslagen på gaveln till respektive skjul.

 

Mastkran
Mastkranen får inte användas till annat än av- och påmastning. Vajern lindas upp slätt och jämnt så att den inte skadas.

 

Förtöjning i hamnen
Det är inte tillåtet att förtöja vid platser på Ranängen utan att först ha erhållit tillstånd från platsinnehavare eller hamnföreningens representant,.

 

Information
Båtägare som torr- och sjösätter med sublift får efter genomförd torr- eller sjösättning en faktura för avgiften. Information om vilka dagar och tider som gäller finns på hemsidan och skickas även ut per mail.