Stadgar

Stadgar för Ranängens båtägareförening, RBF

Organisationen med organisationsnamnet Ranängens båtägareförening, RBF,  bildades i april 1982 och har sin hemort/verksamhetsområde i, Ranängen, Djursholm.

Dessa stadgar är antagna 2021-10-10 och 2021-12-05 (andra läsningen vid extra föreningsmöte)

 

§ 1 Ändamål

RBF är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att förse medlemmarna med uppläggningsplats för fritidsbåtar enligt markupplåtelseavtal med Danderyds kommun.

Föreningen skall också verka för god säkerhet i samband med upptagning och sjösättning, god sjösäkerhet, gott sjömanskap och en god miljö.

 

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap och uppläggningsplats skall ske genom att registrera sig för köplats på RBFs hemsida. Prioritering för båtplatskön utgår från datum, typ av båt/storlek, medlemskap och bostadsort. Styrelsen avgör om den aktuella båten kan läggas upp på Ranängen. Om så är fallet blir sökanden också medlem i föreningen och har att erlägga den aktuella medlemsavgiften samt ta del av stadgar, ordningsregler och andra gällande bestämmelser för uppläggning av båten på Ranängen.

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till föreningens ändamålBoende i Danderyds kommun äger företräde. Medlemskapet och erbjuden plats är personlig och kan inte överlåtas till tredje person vid exempelvis försäljning av båten. Tilldelad båtplats är bindande efter att personen accepterat tilldelning av plats varvid debitering utgår för kommande uppläggningssäsong. Medlem erhåller en nyckel till Ranängens område som ska återlämnas till styrelsen vid avslutat medlemskap.

 

2.2 Rättigheter

Medlem får uppläggningsplats för den i ansökan angivna båten och får efter anvisning utnyttja föreningens anläggningar och utrustning. Uppläggningsplatsen kan ändras mellan vintersäsongerna.

2.3 Skyldigheter

Medlem, som erhållit uppläggningsplats har förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem skall tillägna sig tillräcklig kompetens för att säkert kunna hantera sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet, skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara försäkrad enligt vad som sägs i Stadgebilaga 2 under rubriken Försäkring. Medlem är skyldig att vid planerat byte av båt underrätta styrelsen, vilken då tar ställning till om den nya båten fortsatt kan beredas plats på Ranängen.

Vid försäljning av medlems båt kvarstår medlemmens skyldigheter gentemot RBF tills en av två saker sker:

  1. Båten inkl pallningsmaterial, vaggor etc avlägsnats från området
  2. Nya ägaren blir upptagen som medlem (ansökningsförfarande gäller enligt punkt 2.1 ovan)

 

2.4 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta per e-post till styrelsen. Anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 augusti för att inte behöva erlägga medlemsavgift och båtavgift för kommande uppläggningssäsong. Vid försäljning av båt ska detta meddelas styrelsen och platsen ska sägas upp och kan inte överföras till ny båtägare utan styrelsens godkännande. Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.

 

2.5. Uteslutning

Styrelsen kan besluta om att medlem ska uteslutas ur föreningen vid brott mot:

  1. Föreningens stadgar
  2. Föreningens ordningsföreskrifter
  3. Utebliven betalning (se § 5 Avgifter)
  4. Ej sjösatt sin båt på mer än 2 år om inte särskilt godkännande från styrelsen erhållits.

 

Vidare på styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur föreningen om medlem motverkar föreningens syften eller skadar föreningens intressen.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen enligt denna punkt, ovan.

 

§ 3 Beslutande instanser

Föreningens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller styrelseledamot som erhållit styrelsens uppdrag, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

 

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

 

5.1 Särskilda avgifter

Styrelsen kan besluta om att påföra medlem särskild debitering för kostnader som medlem pådrar föreningen då denne bryter mot föreningens ordningsföreskrifter.

 

 § 6 Definition av båtklasser

Avgift för medlems båt ska utgå efter dess storlek och båtklass. Båtar indelas enligt följande:

  1. Trailerbåt: personbilsburen dvs dragvikt om högst 3500 kg.
  2. Kranbåtar: sjösätts med kran/sublift och trailerbåt om minst 3500 kg.
  3. Övriga båtar: jollar, kanoter etc.

 

§ 7 Betalning

Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet. Utebliven betalning medför risk för uteslutning ur föreningen utöver indrivning av utestående fordran.

 

§ 8 Föreningsmöten

8.1 Antal möten

Förutom årsmöte kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

8.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen skickas ut via e-post till den anmälda e-post-adressen.

8.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast den 31 januari skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

8.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före första sjösättningsdagen.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

• Fastställande av röstlängd för mötet

• Fråga om mötet är behörigen utlyst

• Fastställande av dagordning

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Propositioner och motioner

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

• Val av styrelse

• Val av revisorer

• Val av valberedning

• Övriga val

 

8.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 15 av föreningens medlemmar. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

 

8.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Endast en röst per medlem och uppläggningsplats. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Rösträtten är personlig, men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i stadgarna. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

 

§ 9 Styrelse och förvaltning

9.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt därutöver av minst tre och högst fem övriga ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av ett (1) år. 

Styrelsen utser inom sig övriga ledamöters roller och uppgifter.

 

9.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

 

Det åligger styrelsen att:

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen.

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

• Representera föreningen.

• Förvalta föreningens egendom och medel.

• Besluta om firmatecknare.

• Besluta om tilldelning av uppläggningsplats/antagning av ny medlem.

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

• Utse representant i Danderyds Båtråd

 

 Styrelsen äger rätt att löpande justera innehållet i Stadgebilagorna 1, 2 och 3 och skall då sådan ändring sker hålla medlemmarna informerade.

 

9.3 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

Föreningens bank- och PlusGiro-konto tecknas av kassören ensam.

 

§ 10 Revisorer

Föreningen skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av ett år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

§ 11 Valberedning

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

• Mottaga nomineringar från föreningens medlemmar.

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

 

§ 12 Uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid föreningens anläggningar finns särskilda av föreningen utfärdade

bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte. Gällande ordningsföreskrifter för

uppläggningsområdet skall följas. Se stadgebilaga 2.

 

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Minst en månad måste förflyta mellan dessa möten. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§ 14 Föreningens upplösning

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar

 

Djursholm den 5 december 2021

 Styrelsen

 

Stadgebilagor

 1. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen

 2. Ordningsföreskrifter

 3. Båtplatsavtal

 

 

Stadgebilaga 1: Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen

 Ordförande skall leda förhandlingarna vid styrelsens möten, fördela arbetsuppgifter som normalt förs upp i åtgärdslistan (bilaga till styrelseprotokollet), utse justeringsman för protokoll och tillse att stadgarna efterlevs samt representera föreningen.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens, utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll.

Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, inkassera alla avgifter, förvalta och ansvara för föreningens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av föreningen beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter.

 

Stadgebilaga 2 Ordningsföreskrifter

 Medlem/båtuppläggningsplats
Medlem har rätt till anvisad båtuppläggningsplats inom föreningens område. Styrelsen har rätt att omplacera båtar för att uppnå maximal effektivitet och/eller säkerhet. Båt, vagga och/eller annat pallningsmaterial samt i förekommande fall mast, ska vara märkt med ägarens namn och mobiltelefonnummer. Styrelsen har rätt att i laga ordning avhysa båt och material som inte går att identifiera vem ägaren är. I de fall då ägaren är känd men som inte uppfyller sina förpliktelser enligt ordningsföreskrifter äger styrelsen rätt att inleda betalningsföreläggande och handräckning via Kronofogden.   

Varvsområdet som Ranängens båtägarförening disponerar är avsett för det aktiva, rörliga båtlivet, vilket innebär att båtar förvaras på land under vintersäsongen 1 september – 31 maj. Under sommarsäsongen 1 juni – 31 augusti får endast material avsett för vinteruppläggning inkluderande täckningsmaterial finnas på området. Katamaraner och båtar som hanteras med egen trailer vid sjösättning och upptagning samt tomma trailers får ställas upp under denna säsong. Dock tillåts inte båtar på trailer som blir långvarigt liggande på land utan att sjösättas och som utgör hinder för andra båtägare eller utgör miljörisk eller förfulande av området. Undantag från denna regel kan meddelas av föreningens styrelse efter särskild framställan från båtägare i följande fall:

- I samband med en större reparation, renovering eller motorbyte
- På grund av allvarlig sjukdom eller dödsfall

Styrelsen kan meddela undantag för en period enligt ovan med möjlighet till ytterligare en period. Styrelsen har rätt att debitera båtägaren markhyra för sommarplats med för närvarande 2 000:- för första sommarperioden.

Några långliggare utöver ovan nämnda två sommarperioder kommer inte att accepteras. Båtägare som bryter mot denna ordningsföreskrift kommer att uteslutas som medlem och påföras en förhöjd markhyra med 100 % från den tredje perioden och med 200 % härefter och till dess avhysning har kunnat ske i laga ordning.
Tillfällig bilparkering på området är tillåten.

 

Båt
All utrustning är avpassad för båtar om maximalt 6 ton. Båtägaren svarar för att båten inte väger mer än 6 ton. Undantagsvis kan andra gränser gälla. Styrelsen beslutar om sådan eventuell avvikelse.

 

Försäkring
Båt ska vara försäkrad med försäkringsskydd omfattande Sjöskada, Brand, Uppläggnings- och transport, Stöld, Skadegörelse och Ansvars- och Rättsskydd.

 

Motortrafik
Motortrafik inom området är inte tillåten då grinden är låst med s.k. vinterlås eller enligt anvisningar uppsatta på området. Dispens, t ex vid tunga transporter och/eller om båten måste flyttas från området, kan undantagsvis medges av styrelsen och då vara förknippat med särskilda villkor. Trafik inom området under övrig tid får ske med största försiktighet och med maximal hastighet om 10 km/tim.

 

Utrustning
Elskåpen får användas endast om båtägaren befinner sig på varvet och har uppsikt över båt och elektrisk utrustning. Om kablar lämnas anslutna i elskåpen och liggande på marken utan ägarens uppsikt, äger styrelsen rätt att, oaktat eventuell skada, dra ur anslutningen. Eventuell skada ersätts ej. Endast jordade, felfria kablar för utomhusbruk och dito elverktyg får användas. Eluppvärmning i båt är inte tillåten. Dispens kan lämnas av styrelsen vid reparationsarbeten m.m.

 

Eld
Det är inte tillåtet att använda eld inom området, exempelvis för att bränna bort färg. Se också till att allt brandfarligt gods såsom brandfarliga vätskor i lösa behållare, gasolbehållare mm hanteras och förvaras på betryggande sätt.

 

Vattenslangar
Vattenslangar ska rullas upp och återställas efter användande. Vatten får inte användas vid torr- och sjösättning på ett sådant sätt att andra störs. Detsamma gäller vid allt rustnings- och avrustningsarbete.

 

Miljövänlig bottenfärg

Styrelsen för Ranängens båtägareförening, RBF, har beslutat att bottenmålning med giftfärg som inte är godkänd för våra vatten av Kemikalieinspektionen inte får användas på de båtar som läggs upp på Ranängen.

RBF’s styrelse rekommenderar således alla medlemmar att inte bottenmåla sina båtar med giftfärg utan i stället regelbundet tvätta botten i de borsttvättar som finns i området. OBS att självpolerande bottenfärg icke godtas i borsttvättar eller på Ranängens varvsområde. Bottenmålning med giftfärg, som gjorts tidigare år, bör också tas bort. RBF kommer att på uppdrag av Danderyds kommun genomföra mätning av båtbottnar med avseende på giftfärger. Målning med t ex epoxi eller annan förstärkning som är till för att säkerställa en slät och tät botten är givetvis tillåten.

 

Avfall
Båtägaren ansvarar för att egna sopor omhändertas och att miljöfarligt avfall inte sprids. Visst miljöfarligt avfall (se anvisningar) ska lämnas vid miljöstationen om plats finns. Avfall får inte ställas utanför eller bredvid kärlen. Är kärlen fulla lämnas avfallet på annan godkänd plats, såsom miljöstation inom kommunen.


Slipning får inte ske när slipdamm riskerar förstöra andra båtägares målningsarbeten. Slipdamm från all färg ska alltid omhändertas av båtägaren och lämnas i miljöstationen.

 

Städning
Varje båtägare är skyldig att hålla rent på sin plats och i angränsande område. Efter sjösättning ska allt löst material buntas ihop, märkas med ägarens namn och mobiltelefonnummer och läggas i vaggan/vid uppställningsplatsen. Om annat inte meddelas på anslag, får materialet ligga kvar på plats. Ställningar behöver tillsvidare inte nedmonteras, annat än utstickande delar som kan förorsaka skada. Omärkt material kan komma att bortforslas. Medlem är skyldig att delta vid städdag.

 

Särskilda ordningsregler vid torr- och sjösättning samt av- och påmastning  

 

Allmänt

RBF är ett föreningsdrivet varv som arbetar på ideell basis. Föreningen erbjuder inte service till medlemmarna i form av individuell beställning av sjö- och torrsättning.

De tider som anges gäller av både praktiska och säkerhetsskäl. Den båtägare som inte själv kan delta eller representeras, bör söka uppläggningsplats vid ett kommersiellt varv som kan tillhandahålla individuella tider och personlig assistans.

 

Båtägarens ansvar 

På Ranängen skall båtägaren alltid själv medverka vid sjö- och torrsättning. Om båtägaren själv inte kan närvara åligger det denne att anskaffa ersättare, som är väl bekant med båten och vet hur sjö- och torrsättning går till. Om detta inte ordnas av båtägaren kan styrelsen på båtägarens ansvar komma att behöva vidta åtgärder såsom omplacering, flytt eller annan åtgärd, för att sjö- eller torrsättningen skall kunna fortsätta. Sådan åtgärd kan medföra extra kostnader som är båtägarens skyldighet att betala.

 
Turordningen vid torr- och sjösättning måste hållas. Båtägare ska närvara personligen eller genom ombud och skall vara på varvet i så god tid att eventuella ändringar i turordningen kan göras utan att dröjsmål uppstår. Styrelsens rekommendation är att båtägaren och hans medhjälpare (styrelsen rekommenderar att två man är närvarande) är på varvet ett par timmar innan planerad sjö- eller torrsättningstid. Vi måste alltid hjälpa varandra.

 

Båtägarens egen försäkring ska gälla vid torr- och sjösättning. Ranängens båtägareförening och dess funktionärer ikläder sig inte något ekonomiskt ansvar vid torr- och sjösättning, transport eller uppallning av båtar.


Ägaren ska anvisa var sling eller annan fästanordning monteras. Ägaren ansvarar själv för skada, beroende av om sling glider ur, eller på annat sätt orsakar skada. Lösa föremål får inte finnas på däck. Flaggspel, mindre utombordsmotorer samt andra utstickande föremål ska bortmonteras. Masten får inte ligga ombord såvida den inte ryms inom båtens längd.

Motorfordonstrafik inom området är under torr- och sjösättning inte tillåten.

Ägaren ansvarar för att båten är uppallad på ett betryggande sätt med godkänd vagga, bockar eller stöttor. Täckningsutrustning får utgöras av presenning och lättmetallställning eller liknande. Byggande av båthus får ej ske utan godkännande av styrelsen.

Täckning av båt skall göras så att presenningen och eventuell ställning inte kan blåsa av med risk att skada andra båtar. Tyngder får inte vara farliga – alltför tunga eller alltför lätta - så att de kan vålla skada på människor, egen eller andras båtar. En lämplig tyngd är vattenfyllda plastdunkar. Presenningens linor skall inte fästas i ’oförankrade’ stöttor så att dessa kan ryckas loss vid hård blåst. Om båten står i en tung, byggd vagga kan linorna fästas i densamma.


Av- och påmastning och mastskjul
Båt förtöjd vid mastkranen får inte lämnas utan bemanning. Använd kortast möjliga tid. Förbered alla åtgärder före förtöjning vid mastkranen. Vid avmastning ska vantspridare fällas och masten placeras i det mastskjul och på den plats som anvisats av styrelsen. Masten ska märkas tydligt med namn och mobiltelefonnummer vid mastfoten så att avläsning kan göras utan att vrida masten. Omärkta och obehöriga master får av föreningen flyttas och låsas. Fördelning till mastskjul finns anslagen på gaveln till respektive skjul. Denna fördelning måste ovillkorligen följas

 

Mastkran
Mastkranen får inte användas till annat än av- och påmastning. Vajern lindas upp slätt och jämnt så att den inte skadas.

 

Förtöjning i hamnen
Det är inte tillåtet att förtöja vid platser på Ranängen utan att först ha erhållit tillstånd från platsinnehavare eller hamnföreningens representant, som normalt finns i kontoret aktuella dagar.