Båtplatsavtal

Information uppdaterad 2022-08-02

Båtplatsavtal

kallas avtalet mellan Ranängens båtägareförening, RBF och båtägaren.  Avtalet avser upplåtelse av uppläggningsplats på föreningens område på Ranängen i Djursholm.

Avtalet gäller för upplåtelseperioden september – maj med årsvis förlängning. Länk till avtalsunderlag finns nedan. Alla fält i avtalet behöver fyllas i.

 

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare för en upplåtelseperiod i taget och förlängs automatiskt om det inte sagts upp av endera parten. Uppsägning skall ske senast 31/8. RBF har dock rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om båtägaren åsidosätter avtal, gällande stadgar, varvsregler eller andra ordningsföreskrifter.

Avgifter

Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt fastställd taxa och skall betalas vid anfordran till RBF. För det fall att båthus användes ligger husets totala yta till grund för debiteringen. Utebliven betalning tolkas som uppsägning av avtalet.

Inbetald avgift återbetalas inte.

Nyckel

Medlem erhåller en nyckel som inte får kopieras. Vid avtalets upphörande skall nyckel återlämnas till styrelsen.

Allmänna bestämmelser

Upplåtelseavtalet gäller endast för i avtalet angiven båt. Vid båtbyte skall ansökan inges till RBF för nytt ställningstagande. För detta avtal gäller vidare, föreningens stadgar, varvsregler och andra ordningsföreskrifter i tillämpliga delar. Båtägare som har målade båtbottnar måste kunna visa upp ett resultat av XRF-mätning, som ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. Båtar med tillverkningsår från år 2000 behöver inte XRF-mätas.

 

Länk till avtal pdf för underskrift