Mätningar av båtbottenfärg

  • 20 dec 2021

Information om mätningar av båtbottenfärg, s.k. XRF-mätningar på Ranängen

Bakgrund

Danderyds kommun har gått ut till samtliga båtklubbar, som har vinteruppställda båtar, i kommunen med ett föreläggande om att mäta målade båtbottnar för eventuella metallhalter i bottenfärgerna. De metallhalter som skall redovisas är tenn, koppar, zink och bly. I första hand gäller det förekomsten av tenn (tributyltenn TBT), där ett gränsvärde överstigande 100 μg/cm2/tenn kräver sanering av båten. En skriftlig sammanställning av mätningarna, där varje båts mätresultat redovisas i en tabell med båtägaren avidentifierad, skall vara kommunen tillhanda före juni månad 2022.

Utförande och tidplan

Styrelsen har beslutat lägga ut mätningarna på entreprenad i stället för att göra dem i egen regi. Vi har uppskattningsvis 250 målade båtar på varvet, vilket skulle ta en evighet att mäta om vi gjorde det själva. Vi har valt att anlita ett företag som heter Happy Boat, som säger sig hinna med 50-60 båtar per dag men så många som 100 båtar per dag om de använder två instrument, förutsatt att båtarna som skall mätas är tillgängliga och märkta med identitet.

Resultaten i form av fullständig rapport med alla mätdata och jämförelsematerial levereras normalt inom två veckor till RBF. RBF ser till att båtägarna är avidentifierade innan rapporten överlämnas till kommunen. I de fall båtar har värden som överstiger de tillåtna kommer båtägarna att kontaktas av styrelsen för RBF. Båtägare vars båtar har för höga gränsvärden kommer att få tid på sig att sanera båtarna till sjösättningen våren 2023. Båtägare som har målade båtbottnar måste kunna visa upp ett resultat av XRF-mätning, som ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant.

Vi räknar med att börja mätningarna under januari månad 2022.

Följande åtgärder krävs av båtägarna:

  • Märkning av båten med båtfabrikat, båtägarens namn och telefonnummer som fästes på styrbords aktre del
  • Märkningen skall vara gjord till den 10 januari 2022.

Styrelsen utser personer som upprättar listor över båtar/båtägare och tilldelar varje båt en unik identitet. Detta arbete påbörjas snarast.

Kostnaden för varje båt som mäts beräknas till 750 kr. Önskar båtägaren enskilt protokoll kan detta beställas i efterhand hos Happy Boat till en kostnad av 300 kr plus moms.

I det fall en eller flera båtar behöver saneras och därefter mätas om, tillkommer kostnader för detta.

Bottenmålade båtar som vi inte kan identifiera enligt märkningsinstruktionen ovan, kommer inte att mätas, utan båtägaren måste då själv se till att båten XRF-mäts av certifierad kontrollant. Båtar utan godkänd XRF-mätning kommer att nekas plats på Ranängen från och med  torrsättningen 2023.